Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 7

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Over het "Zaligmakend geloof".
Preekplaats Preekplaats onbekend
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst ZONDAG 7 Vr.20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Antw. Neen zij a, maar alleen degenen, die Hem door een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen b. a #Mt 7:14 Mt 22:14 b #Mr 16:16 Joh 1:12 Joh 3:16,18,36 Isa 53:11 Ps 2:12 Ro 3:22 #Ro 11:20 Heb 4:3 Heb 5:9 Heb 10:39 Heb 11:6 Vr.21. Wat is een waar geloof? Antw. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft a, maar ook een vast vertrouwen b, hetwelk de Heilige Geest c door het Evangelie in mijn hart werkt d, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid e van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil . Vr.22Wat is dan een Christen nodig te geloven? Antw. Al wat ons in het Evangelie beloofd wordt a, hetwelk ons de Artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof in een hoofdsom leren. Vr.23. Hoe luiden die Artikelen? Antw. 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria; 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; 5. ten derden dage wederom opgestaan van de doden; 6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders; 7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 8. Ik geloof in den Heiligen Geest. 9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; 10. vergeving der zonden; 11. wederopstanding des vleses; 12. en een eeuwig leven.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl