Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 7 vraag 22 en 23

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Wat een Christen nodig is te geloven?
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst Vr.22. Wat is dan een Christen nodig te geloven? Antw. Al wat ons in het Evangelie beloofd wordt a, hetwelk ons de Artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof in een hoofdsom leren. Vr.23. Hoe luiden die Artikelen? Antw. 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria; 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; 5. ten derden dage wederom opgestaan van de doden; 6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders; 7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 8. Ik geloof in den Heiligen Geest. 9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; 10. vergeving der zonden; 11. wederopstanding des vleses; 12. en een eeuwig leven.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl