Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

MattheŁs 26 vers 62 t/m 66

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Jezus voor Kajafas
Preekplaats Terneuzen
Datum 14-3-1993
Bijzonderheid Doopdienst
Tekst 62 En de hogepriester, opstaande, zeide tot Hem: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen dezen tegen U? 63 Doch Jezus zweeg stil. En de hogepriester, antwoordende, zeide tot Hem: Ik bezweer U bij den levenden God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God? 64 Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden: Van nu aan zult gij zien den Zoon des mensen, zittende ter rechter hand der kracht Gods, en komende op de wolken des hemels. 65 Toen verscheurde de hogepriester zijn klederen, zeggende: Hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van node? Ziet, nu hebt gij Zijn gods lastering gehoord. 66 Wat dunkt ulieden? En zij, antwoordende, zeiden: Hij is des doods schuldig.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl