Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Genesis 4 vers 3 t/m 8

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Tweeerlei Dank-offer.
Preekplaats Terneuzen
Datum 24-11-1994
Bijzonderheid Dankdag
Tekst 3 En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kain van de vrucht des lands den HEERE offer bracht. 4 En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, en van hun vet. En de HEERE zag, Habel en zijn offer aan; 5 Maar Kain en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer, en zijn aangezicht verviel. 6 En de HEERE zeide tot Kain: Waarom zijt gij ontstoken, en waarom is uw aangezicht vervallen? 7 Is er niet, indien gij weldoet, verhoging? en zo gij niet weldoet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen. 8 En Kain sprak met zijn broeder Habel; en het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Habel opstond, en sloeg hem dood.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl