Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 17 vers 11 t/m 19

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Noodzaak vd waarachtigedankbaarheid
Preekplaats Vlaardingen
Datum 11-6-1972
Bijzonderheid Nabetr. H.A.
Tekst 11 En het geschiedde, als Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij door het midden van Samaria en Galilea ging. 12 En als Hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten Hem tien melaatse mannen, welke stonden van verre; 13 En zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, Meester! ontferm U onzer! 14 En als Hij hen zag, zeide Hij tot hen: Gaat heen en vertoont uzelven den priesteren. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. 15 En een van hen, ziende, dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stemme God verheerlijkende. 16 En hij viel op het aangezicht voor Zijn voeten, Hem dankende; en dezelve was een Samaritaan; 17 En Jezus, antwoordende, zeide: Zijn niet de tien gereinigd geworden, en waar zijn de negen? 18 En zijn er geen gevonden, die wederkeren, om Gode eer te geven, dan deze vreemdeling? 19 En Hij zeide tot hem: Sta op, en ga heen; uw geloof heeft u behouden.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl