Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 7 vers 11 t/m 17

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De Jogeling te Nain opgewekt.
Preekplaats Preekplaats onbekend
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 11 En het geschiedde op den volgenden [dag], dat Hij ging naar een stad, genaamd Nain, en met Hem gingen velen van Zijn discipelen, en een grote schare. 12 En als Hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, [die] een eniggeboren zoon zijner moeder [was], en zij [was] weduwe en een grote schare van de stad [was] met haar. 13 En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: Ween niet. 14 En Hij ging toe, en raakte de baar aan; (de dragers nu stonden stil) en Hij zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! 15 En de dode zat overeind, en begon te spreken. En Hij gaf hem aan zijn moeder. 16 En vreze beving hen allen, en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot Profeet is onder ons opgestaan, en God heeft Zijn volk bezocht. 17 En dit gerucht van Hem ging uit in geheel Judea, en in al het omliggende land.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl