Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 2 vers 8 t/m 14

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Het lied van GodsWelbehagen
Preekplaats Vlaardingen
Datum 25-12-1964
Bijzonderheid Kerstfeest.
Tekst 8 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. 9 En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze. 10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; 11 [Namelijk] dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. 12 En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. 13 En van stonde aan was [er] met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: 14 Ere [zij] God in de hoogste [hemelen], en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl